විමසීම්

ඔබට විමසීමක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න.
එය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමක් නම්, සවිස්තරාත්මක තොරතුරු අවශ්‍ය නොවේ,
අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබව සම්බන්ධ කර ගනිමු.

කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න.*සළකුණ ඇති තැන් පිරවීම අනිවාර්‍ය වේ.

සමාගම*
නාමය*
නම*
පලවන නම
අවසන් නම
දුරකතන අන්කය*
ඊමේල් ලිපිනය*
අපිට ඔබට උදව් කළ හැක්කේ කෙසේද?
විමසීම්*
හැකි ඉක්මනින් අපි ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නෙමු.

ගුවන් මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමක් පිළිබඳව විමසීමක් කිරීමට
අවශ්‍ය නම් කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න.

ආනයනය හෝ අපනයනය*
සිට*
වෙත*
භාණ්ඩයේ/භාණ්ඩ වල විශාලත්වය(Size)*
බර(kg)* kg
ප්‍රවාහනය කිරීමට අවශ්‍ය
භාණ්ඩ මොනවාද?*
This site is protected by reCAPTCHA.
Google's Privacy Policy and Terms of Use apply.
නෝපැට් සමාගම 3F Sakura Bldg, 1-10-1 Kandanishikicho, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0054 JAPAN

WhatsApp : +81 3-6365-6230
ජපානයේ සිට අමතන්නේ නම් : 03-6365-6230