භාෂාව
JA CN KR VI MS MN
SI
EN PL FR ES AR
අපව අමතන්න

විමසීම්

ඔබට විමසීමක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න.
එය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමක් නම්, සවිස්තරාත්මක තොරතුරු අවශ්‍ය නොවේ,
අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබව සම්බන්ධ කර ගනිමු.

කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න.*සළකුණ ඇති තැන් පිරවීම අනිවාර්‍ය වේ.

සමාගම*
නාමය*
නම* පලවන නම අවසන් නම
දුරකතන අන්කය*
ඊමේල් ලිපිනය*
අපිට ඔබට උදව් කළ හැක්කේ කෙසේද?
විමසීම්*
හැකි ඉක්මනින් අපි ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නෙමු.

ගුවන් මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමක් පිළිබඳව විමසීමක් කිරීමට
අවශ්‍ය නම් කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න.

ආනයනය හෝ අපනයනය*
සිට*
වෙත*
භාණ්ඩයේ/භාණ්ඩ වල විශාලත්වය(Size)*
බර(kg)* kg
ප්‍රවාහනය කිරීමට අවශ්‍ය
භාණ්ඩ මොනවාද?*
නෝපැට් සමාගම
3F Sakura Bldg, 1-10-1 Kandanishikicho, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0054 JAPAN

WhatsApp : +81 70-1429-8384
ජපානයේ සිට අමතන්නේ නම් : 03-6365-6230